Zmiany w prawie pracy 2017

W roku 2017 następuje nowelizacja przepisów prawa pracy poprzez:

Minimalne wynagrodzenie 2017

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł brutto

Wprowadzenie obowiązku wypłaty wynagrodzenia przynajmniej raz w miesiącu, w przypadku umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług zawartych na okres dłuższy niż jeden miesiąc.

Zmiana minimalnej wysokości stawek miesięcznych, ryczałtów za wykonywanie zlecenia lub świadczenie usług w przeliczeniu na godziny wykonywania zlecenia lub świadczenia usług – muszą wynosić co najmniej 13 zł brutto.

Wprowadzenie obowiązku potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług.

Prawidłowa ewidencja godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług może być sporządzona w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Powinna ona dokładnie określać czas, jaki przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi poświęcił na wykonywanie czynności. Należy ją sporządzać raz w miesiącu.

Wprowadzenie obowiązku przechowywania odpowiedniej dokumentacji przez okres trzech lat

Dający zlecenie przechowuje dokumentację dotyczącą zlecenia przez okres trzech lat od dnia wymagalności wynagrodzenia należnego za wykonanie zlecenia.

Ustawa znajdzie zastosowanie do umów zawartych po 1 stycznia 2017 roku, ale również do umów zawartych przed tą datą, trwających w dniu wejścia ustawy w życie.

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

Ustawa zmienia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosić będzie 2 tys. zł brutto.

Należy pamiętać, że wysokość minimalnego wynagrodzenia ma wpływ na wysokość innych świadczeń, m.in. takich jak: maksymalna odprawa pieniężna przysługująca pracownikom z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn innych niż te dotyczące pracownika, odszkodowanie dla pracowników, wobec których pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, odszkodowanie dla pracownika, który rozwiązał umowę o pracę z powodu mobbingu, minimalne wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestoju

Zniesienie podziału na „nowych” i „starych” pracowników

Zgodnie z nowelizacją, która wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2017 roku, pracownicy otrzymają 100 proc. wynagrodzenia minimalnego już w pierwszym roku pracy.

Regulamin pracy

Zwolnienie małych przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 osób z obowiązku tworzenia regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązek tworzenia regulaminu pracy oraz wynagradzania będzie dotyczył tylko pracodawców zatrudniających więcej niż 50 pracowników.

Należy jednak zwrócić uwagę na korzyści płynące z posiadania tego rodzaju wewnętrznych źródeł prawa pracy i celowość ich posiadania bez względu na stopień rozbudowania zasobów kadrowych.

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

Wydłużenie i ujednolicenie terminów wnoszenia odwołania do sądu pracy

Od 1 stycznia 2017 roku termin do wniesienia odwołania do Sądu Pracy zostaje wydłużony do 21 dni. Termin na złożenie odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz termin na żądanie nawiązania umowy o pracę zostanie wydłużony z 14 do 21 dni.

ZFŚS

Zwolnienie małych przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 osób z obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Od początku 2017 roku wymóg tworzenia ZFŚS będzie dotyczył pracodawców zatrudniających powyżej 50 pracowników (liczbę zatrudnianych pracowników ocenia się według stanu na dzień 1 stycznia danego roku). Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników nie ma obowiązku tworzeni a ZFŚS, ale fakultatywnie może to zrobić.

Jeśli zainteresował Ciebie materiał i potrzebujesz więcej informacji zadzwoń do nas lub napisz:

biuro@banachlegal.pl