Prawo o ruchu drogowym – Strefa ograniczonej prędkości – kierowca, pieszy czy rowerzysta ?

Kto ma pierwszeństwo?

W miastach powstają strefy ograniczonej prędkości – tak zwane strefy TEMPO 30 / 40 / 50 km/h.

Mnożą się (co jest zjawiskiem pożądanym) pasy ruchu przeznaczone dla rowerów krzyżujące się z ruchem samochodowym. Jednocześnie tworzone są najróżniejszego rodzaju oznaczone i nieoznaczone przeszkody terenowe. Ich zadaniem jest spowolnienie ruchu miejskiego i sprzyjanie budowaniu kultury właściwego poruszania się po drogach miejskich w strefach zabudowanych bez względu na wykorzystywany środek transportu.

Miejska nawierzchnia drogowa (bruk, wystające torowiska, płyty krawężnikowe) pozostawia często wiele do życzenia. W takich warunkach nietrudno o dekoncentrację albo zapomnienie i w konsekwencji kolizję.

Wiosna! Jest to dobry moment by przypomnieć podstawowe zasady prawa o ruchu drogowym oraz reguły poruszania się obszarze zabudowanym, w tym w strefie ograniczonej prędkości, pojazdem samochodowym wśród innych uczestników ruchu drogowego.

Strefa ograniczonej prędkości nie oznacza bowiem uprzywilejowania pieszych oraz rowerzystów jeżeli nie wynika to wprost z norm ustanowionych prawem o ruchu drogowym.

Tym samym, również jeśli znajdujemy się w strefie ograniczonej prędkości TEMPO 30 / 40 / 50:

Pieszy/Kierowca

  1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Ustawa nakazuje ustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Nie istnieje taki obowiązek w stosunku do pieszego, który zatrzymał się przed przejściem, bądź który do przejścia się dopiero zbliża.

  1. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

Przepis ten  stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni.

Powyższe oznacza zależność kierowców od pieszych gdy wszyscy ci uczestnicy poruszają się po tej samej powierzchni np. płyta placu rynku na obszarze staromiejskich, zabytkowe zabudowania, bulwary i deptaki przeznaczone głównie dla ruchu niekołowego etc.  Tutaj kierowca zachowuje szczególną ostrożność.

3. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na   przejeździe.

 

Rowerzysta/Kierowca

4. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe.

Oznacza to, że rowerzyście nie zawsze przysługuje pierwszeństwo przed kierującym pojazdem. Z zastrzeżeniem istnienia odmiennych oznaczeń, kierujący pojazdem ma pierwszeństwo przed rowerzystą nie znajdującym się jeszcze na przejeździe rowerowym np. przecinającym jezdnię.

5. Kierujący pojazdem skręcając w drogę poprzeczną ustępuje pierwszeństwa rowerzyście jadącemu wprost.

6. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią (nie mylić z popularnymi pasami dla rowerów wydzielonymi z jezdni) , jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi.

Jest to sytuacja szczególna w której pojazd samochodowy opuszcza jezdnię zamierzając przeciąć pas ruchu rowerów ulokowany poza pasem jezdni.

Korzystając ze stref ograniczonej prędkości będąc pieszym, kierowcą czy rowerzystą nie zapominajmy o zasadach ogólnych obowiązujących na tym obszarze.

Spowolnienie ruchu samochodowego samo przez się nie przysparza uprawnień pieszym i rowerzystom korzystającym z dróg publicznych. Mniejsza prędkość (o ile w ogóle jest zachowana) skutkuje jedynie wydłużonym czasem na reakcję i ryzykiem mniejszych obrażeń na wypadek kolizji.

Mimo posiadanych uprawnień ponad wszystko należy pamiętać o przestrzeganiu zasady ograniczonego zaufania oraz zachowania szczególnej ostrożności, której naruszenie (pomimo takich wskazań wynikających z bieżących zdarzeń) wyłącza często możliwość powoływania się na podstawowe uprawnienia uczestnika wynikające z przepisów prawa o ruchu drogowym…

Miałeś udział w wypadku komunikacyjnym i nie wiesz jak postąpić? Skontaktuj się z nami!

 

Kategorie:

Potrąciłem rowerzystę

Potrąciłem pieszego

Wypadek komunikacyjny