Prokura dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Prokura dla osoby fizycznej – przedsiębiorcy

Z dniem 30 kwietnia 2018 roku w chodzą w życie nowe przepisy kodeksu cywilnego w zakresie prokury. Prokura jako forma reprezentacji przedsiębiorcy upoważnia osobę fizyczną, której udzielono prokury, do występowania w imieniu przedsiębiorcy w jego zewnętrznych stosunkach prawnych (poza organizacją przedsiębiorcy) i dokonywania w imieniu reprezentowanego ważnych czynności prawnych. Rozróżniamy prokurę samoistną i łączną.

Stan aktualny

W chwili obecnej prokurenta może ustanowić wyłącznie przedsiębiorca podlegający wypisowi do rejestru przedsiębiorców rozumianego w praktyce jako Krajowy Rejestr Sądowy – są to spółki. Prokurenta ustanawia się poprzez pisemne oświadczenie a fakt udzielenia prokury podlega wpisowi do rejestru działalności gospodarczej (KRS).

Prokura dla wszystkich przedsiębiorców

Z dniem 30 kwietnia 2018 zacznie obowiązywać nowe brzmienie przepisu upoważniającego do ustanowienia prokury. Wedle nowego brzemienia prokurenta będzie mogła ustanowić również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która podlega obowiązkowemu wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wprowadzana zmiana eliminuje dyskusje nad dotychczasową treścią przepisu o prokurze i wprowadza w tym zakresie jasność.

W polskiej rzeczywistości gospodarczej prowadzenie nawet dużych przedsiębiorstw przez osoby fizyczne nie jest rzadkością. Wprowadzana zmiana może stanowić dla tych biznesów znaczne ułatwienie i ograniczać listę powodów, dla których warto wprowadzać zmiany organizacyjne i kontynuować działalność jako osoba prawna.

Spółka cywilna a prokura

Jeśli prowadzimy działalność w formie spółki cywilnej przywilej ustanowienia prokurenta dotyczy każdego ze wspólników z osobna.

Przewaga prokury nad pełnomocnictwem

Przewagą prokury nad pełnomocnictwem ogólnym albo szczególnym do reprezentacji jest możliwość ujawnienia prokury w publicznym rejestrze. Jeśli często korzystamy z użyteczności instytucji reprezentacji przedsiębiorcy nie musimy za każdym razem dowodzić pisemnie swojego umocowania – np. przed kontrahentem – lecz odsyłamy zainteresowanego do treści publikowanej w rejestrze. Przedsiębiorca udzielający prokury nie musi dla każdej czynności sporządzać odrębnego pełnomocnictwa dla swojego reprezentanta – oszczędność czasu, obowiązku archiwizacji i dokumentacji.

Prokura nie zawsze wystarczy

Są jednak czynności prawne, które wymagają upoważnienia pełnomocnictwa szczególnego w wyższej formie. Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności z zachowaniem formy prawnej, której wymaga przedmiot czynności.

Jeśli zainteresował Cię wpis zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na Twoje pytania.

jb