Split Payment

Split Payment

Od kwietnia 2018 roku możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w systemie płatności podzielonej tzw. split payment

Rozwiązanie wprowadzane przez resort finansów będzie miało wstępnie charakter dobrowolny i polegać będzie jedynie na możliwości wykonania przez przedsiębiorcę przelewu, za zakupiony towar czy usługę, w ten sposób że kwota netto płaconej ceny zostanie przekazana na rachunek bieżący odbiorcy a kwota podatku VAT naliczonego trafi bezpośrednio na rachunek bankowy dedykowany rozliczeniom z tytułu podatku VAT. Nie oznacza to przymusu dokonywania płatności w tym trybie przez kupującego – wybór należy do kupującego.

Dlaczego takie rozwiązanie?

System płatność podzielonej realizuje zamierzenie by w przyszłości przedsiębiorcy dysponowali kwotą netto dla potrzeb prowadzonej działalności a wartość należnego podatku VAT służyła rozliczaniu należności publicznoprawnych – realizacja zleceń podatkowych.
System split payment ma być także zabezpieczeniem przedsiębiorców przed niepotrzebnymi pytaniami kierowanymi do przedsiębiorcy gdyby miało się okazać, że jego odbiorca stanowił element struktury mającej na celu dokonanie przestępstwa podatkowego a podatnik dokonał płatności nie mając takiej świadomości oraz nie wiedzy o swoim kontrahencie.

Co to oznacza dla uczestnika rynku w praktyce?

Od kwietnia 2018 roku każdy przedsiębiorca zostanie wyposażony w odrębny rachunek bankowy przeznaczony do rozliczeń w podatku VAT. Jeśli podatnik posiada grupę rachunków w różnych bankach podatnik wskaże bank, który prowadził będzie rachunek dla rozliczeń VAT.
Sprzedając usługi czy towary przedsiębiorca będzie musiał liczyć się z możliwością otrzymania zapłaty podzielnej na dwa prowadzone przez niego rachunki. Bieżący i dla celów rozliczeń w VAT. Swobodnie będzie mógł dysponować kwotą na rachunku bieżącym. Kwotami na oprocentowanym rachunku dla prowadzonym dla celów VAT dysponował będzie przy rozliczeniach podatkowych.
Płacąc za towary czy usługi przedsiębiorca będzie miał wybór: czy płatności dokonać na jeden główny rachunek czy kwotę podatku VAT przekazać na odrębny rachunek odbiorcy przeznaczony przez odbiorcę dla celów rozliczeń VAT.
Przedsiębiorca informując swoich kontrahentów o warunkach zapłaty nie będzie zobowiązany wskazywać rachunku, który służy jemu do rozliczeń VAT. Płatność w trybie split payment, po wyborze tego trybu przez płacącego, dokonywana będzie automatycznie.
Różnica w przelewie płatniczym split payment polegała będzie na tym, że zlecając płatność podzieloną oznaczyć trzeba będzie właściwą opcję w poleceniu przelewu w konsekwencji wskazać trzeba będzie dodatkowo numer NIP odbiorcy, numer opłacanej faktury oraz wartość podatku VAT. Polecenia przelewu o te pozycje będą bogatsze. Rozdzielenie płatności nastąpi automatycznie za sprawą usługi bankowej oraz systemu ERP, w którym pracuje przedsiębiorca.
Przelewy split payment dedykowane są wyłącznie transakcjom w walucie polskiej oraz przelewom pojedynczym. Nie będą obsługiwane w tym trybie przelewy dokonywane w tzw. paczkach.
Wynika to z tego, że split payment służyć ma we wstępnej fazie istnienia przy pojedynczych transakcjach, które prowadzone są z nowymi partnerami biznesowymi, co do których nie mamy jeszcze wykształconej praktyki handlowej lub których działalność może lub powinna budzić budzi nasze zastrzeżenia.

Kolejne kroki

W dalszej kolejności planowanej jest wprowadzenie dla wybranych grup przedsiębiorców obowiązkowe dokonywanie i przyjmowanie płatności w systemie split payment i tym samym eliminacja odwróconej płatności VAT.

Punkt widzenia Klienta i doradcy

W kontekście wprowadzanych zmian można zadać sobie pytanie o wewnętrzne zasady korporacyjne, według których będziemy podejmowali decyzję o zapłacie w trybie split payment. Zapłata w trybie split payment nie będzie wstępnie naszym obowiązkiem a jedynie możliwością stąd należy przyjąć taki model postępowania by nikt z naszych dostawców, na rzecz których dokonujemy płatności nie czuł się nierówno traktowany. Rozważyć należy zasadność utworzenia przejrzystego modelu postępowania oraz przeszkolić w tym zakresie pion administracyjny.
Odpowiedzi wymagają pytania: kto dokonuje oceny kontrahenta ? kto podejmuje decyzję o objęciu kontrahenta zwyczajnym systemem zapłaty? według jakich kryteriów to następuje ?
W sytuacji gdy jako przedsiębiorstwo funkcjonujemy w międzynarodowej grupie kapitałowej należy rozważyć poinformowanie członków grupy o nowościach płatniczych wprowadzanych w obszarze PL i przygotować ich na alternatywny model cash flow.
Jeśli nasz model postępowania jest zależny od decyzji podejmowanych poza granicami także można rozważyć skierowanie noty informacyjnej celem otrzymania kierunkowskazów postępowania zgodnych z polityką finansową i compliance grupy.

Jeśli zainteresował Cię powyższy materiał skontaktuj się z nami