Krajowa Administracja Skarbowa od 1 marca 2017

Krajowa Administracja Skarbowa

Z dniem 1 marca 2017 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), która według zamierzeń MF rewolucjonizuje porządek polskiego aparatu skarbowego przede wszystkim dostosowując go do współczesnych wymagań kontroli nad rynkiem i przestrzeganiem norm prawa skarbowego.

Jak ustawodawca wskazuje w preambule do nowego aktu :

Uznając doniosłość konstytucyjnego obowiązku ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w szczególności podatków i należności celnych, troszcząc się o bezpieczeństwo finansowe Rzeczypospolitej Polskiej oraz chroniąc bezpieczeństwo obszaru celnego Unii Europejskiej, w celu zapewnienia nowoczesnego i przyjaznego wykonywania obowiązków podatkowych i celnych, a także efektywnego poboru danin publicznych, uchwala się, co następuje...

Co nowa ustawa oznacza w praktyce? W szczególności:

  1. Ujednolicenie struktur i działań dotychczas utrzymywanych na podstawie aktów  o kontroli skarbowej, Ordynacji podatkowej, Służbie Celnej,
  2. Nowy porządek w strukturze organizacyjnej służb skarbowych – wprowadzenie nowych urzędów w miejsce dotychczasowych,
  3. Zwiększenie uprawnień organów skarbowych do gromadzenia i przetwarzania informacji na temat podatnika (art. 52 –  149 ustawy o KAS),
  4. Wyeliminowanie konkurencyjności działań kontrolnych organów,
  5. Wprowadzenia narzędzi do świadczenia wzajemnej pomocy przez służby administracyjne w zwalczaniu omijania przepisów podatkowych i celnych, a także umożliwiania przeprowadzania wspólnych, jednoczesnych kontroli, w tym w obecności urzędników administracji podatkowej, kontroli skarbowej i celnej jednego państwa na terytorium innego,
  6. Wprowadzenia współpracy administracyjnej w zakresie podatków i ceł: przekazywania informacji, konieczności posiadania elektronicznych baz danych, możliwości określenia całkowitej wartości towarów,prawidłowości obrotu towarowego.

Jak wynika z uzasadnienia do ustawy o KAS:

Podmioty prowadzą działalność na coraz większą skalę w ramach globalnej gospodarki rynkowej. Poszukują one kapitału do rozwoju we wszelkich dostępnych miejscach nie tylko zaciągając kredyty, ale emitując akcje, obligacje, obracając własnymi i cudzymi wierzytelnościami, zarówno w kraju, jak i zagranicą.Wykorzystują również nowe instrumenty prawne korzystając z leasingu, franchisingu, factoringu, outsourcingu. Powyższe oraz coraz powszechniejsze zjawisko optymalizacji podatkowej, w tym agresywnej, w szczególności prowadzonej w ramach wymiany międzynarodowej, wymaga od Państwa odpowiedniego dostosowania aparatu wykonawczego.

Ustawa przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

Centralny Rejestr Danych Podatkowych (CRDP) będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym, zaś administratorem danych w nim zawartych będzie minister właściwy do spraw finansów publicznych. Rejestr ten będzie służył do gromadzenia i przetwarzania danych wynikających w szczególności z deklaracji składanych przez podatników, płatników i ich następców prawnych, jak również z decyzji, postanowień oraz innych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego.

Ponadto w CRDP będą także gromadzone oraz przetwarzane dane wynikające z tytułów wykonawczych i innych dokumentów przekazanych naczelnikowi urzędu administracji skarbowej do realizacji jego zadań. Przewiduje się także, że będzie on służył przetwarzaniu danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników. Zobowiązanymi do wprowadzania do ww. Rejestru przedmiotowych danych będą: minister właściwy do spraw finansów publicznych, dyrektor izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu administracji skarbowego oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego. Rejestr będzie wykorzystywany przede wszystkim do wykonywania ustawowych zadań przez organy Krajowej Administracji Skarbowej.

Podsumowując ustawa tworzy narzędzia zmierzające do uszczelnienia źródeł dochodów podatkowych. Należy się spodziewać, po okresie oswojenia z nową rzeczywistością, koncentracji kontrolnej na ważnych dla skarbu państwa gałęziach gospodarki – handel metalami, energią, surowcami, paliwami i innymi towarami akcyzowymi.

Niestety na moment obecny Baza wiedzy MF nie zawiera treści.

Kontrola podatkowa

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo spodziewa się kontroli skarbowej skontaktuj się z nami w celu reprezentacji oraz doradztwa.

Kategorie:

prawo podatkowe

prawo administracyjne

kontrola skarbowa

kontrola podatkowa

podatki 2017